(1)
Kozierski, P.; Owczarkowski, A.; Lis, M.; Horla, D. MODIFICATIONS OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING P&O METHOD FOR PHOTOVOLTAIC PANEL. IAPGOS 1, 8, 64-67.