Drevetskiy, V., & Ivanchuk, V. (2016). COMPUTER MODELLING OF AUTOMATIC CONTROL PROCESS OF DISTILLATION COLUMN. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie ƚrodowiska, 6(3), 47-50. https://doi.org/10.5604/20830157.1212267