DREVETSKIY, V.; IVANCHUK, V. COMPUTER MODELLING OF AUTOMATIC CONTROL PROCESS OF DISTILLATION COLUMN. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 6, n. 3, p. 47-50, 8 Aug. 2016.