MASHCHENKO, V.; KRIVTSOV, V.; KVASNIKOV, V.; DREVETSKIY, V. DETERMINATION OF YOUNG’S DYNAMIC MODULUS OF POLYMER MATERIALS BY RESONANCE VIBRATING-REED METHOD. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, v. 9, n. 4, p. 34-37, 15 Dec. 2019.