BARANNIK, V.; BARANNIK, N.; SLOBODYANYUK, O. INDIRECT INFORMATION HIDING TECHNOLOGY ON A MULTIADIC BASIS. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 11, n. 4, p. 14-17, 20 Dec. 2021.