MOROZ, S.; TKACHUK, A.; KHVYSHCHUN, M.; PRYSTUPA, S.; YEVSIUK, M. METHODS FOR ENSURING DATA SECURITY IN MOBILE STANDARDS. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 12, n. 1, p. 4-9, 31 Mar. 2022.