AVRUNIN, O.; NOSOVA, Y.; YOUNOUSS ABDELHAMID, I.; GRYSHKOV, O.; GLASMACHER, B. USING 3D PRINTING TECHNOLOGY TO FULL-SCALE SIMULATION OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT . Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ƚrodowiska, v. 9, n. 4, p. 60-63, 15 Dec. 2019.