Mashchenko, V., Krivtsov, V., Kvasnikov, V. and Drevetskiy, V. (2019) “DETERMINATION OF YOUNG’S DYNAMIC MODULUS OF POLYMER MATERIALS BY RESONANCE VIBRATING-REED METHOD”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 9(4), pp. 34-37. doi: 10.35784/iapgos.244.