[1]
V. Mashchenko, V. Krivtsov, V. Kvasnikov, and V. Drevetskiy, “DETERMINATION OF YOUNG’S DYNAMIC MODULUS OF POLYMER MATERIALS BY RESONANCE VIBRATING-REED METHOD”, IAPGOS, vol. 9, no. 4, pp. 34-37, Dec. 2019.