Mashchenko, V., V. Krivtsov, V. Kvasnikov, and V. Drevetskiy. “DETERMINATION OF YOUNG’S DYNAMIC MODULUS OF POLYMER MATERIALS BY RESONANCE VIBRATING-REED METHOD”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 9, no. 4, Dec. 2019, pp. 34-37, doi:10.35784/iapgos.244.