"Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska" – IAPGOS (“Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection”) is a peer-reviewed, international, multidisciplinary quarterly published in English language by Lublin University of Technology, in an electronic and printed version. The articles presented in this journal concern fields (categories) of automation, biomedical engineering, computer and information sciences, electronic and electrical engineering, information and communication technology, mining and energy. The journal publishes in open access formula on the Creative Commons licence (CC BY-SA 4.0 PL). (more)

ISSN: 2083-0157 (Print) ISSN: 2391-6761 (Online) DOI: 10.35784

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Invitation to publish the article / Приглашение опубликовать статью / Zaproszenie do publikacji artykułu

2021-07-19

Dear Authors
Last chance to publish your article free of charge until 30.09.2021 in 3/2021 issue of the journal Informatics, Automation, Measurements in Economy and Environmental Protection (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS)!
Do it in two steps:
1. prepare an article in English according to the journal template (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. submit it by 22.08.2021 via the website: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register.
The journal is of Open Access type. We publish under CC-BY-SA 4.0 license and it is indexed in the following databases:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

For more information about the journal, please visit: www.e-iapgos.pl

Best regards
Paweł Komada

Editor-in_Chief

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые авторы
Последний шанс бесплатно опубликовать статью до 30 сентября 2021 года в журнале «Информатика, Автоматика, Измерения в экономике и охране окружающей среды» (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS) в выпуске 3/2021!
Сделайте это в два этапа:
1. Подготовьте статью на английском языке по шаблону журнала (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. Отправьте его до 22 aвгустa 2021 г. через сайт: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register .
Журнал имеет открытый доступ (Open Access). Мы публикуем под лицензией CC-BY-SA 4.0.
Он индексируется в следующих базах данных:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

Более подробную информацию о журнале можно найти на сайте: www.e-iapgos.pl

Павел Комада
Главный редактор

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Autorzy
Ostatnia szansa na bezpłatną publikację artykułu do dnia 30.09.2021 r. w numerze 3/2021 w czasopiśmie Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska - IAPGOS!
Zrób to w dwóch krokach:
1. Przygotuj artykuł w j. angielskim, zgodnie z szablonem czasopisma (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. Prześlij go do dnia 22.08.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register

Czasopismo jest typu Open Access. Publikujemy w oparciu o licencję CC-BY-SA 4.0. Jest indeksowane w następujących bazach danych:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

Więcej informacji na temat czasopisma znajdziesz na stronie internetowej: www.e-iapgos.pl

Paweł Komada
Redaktor naczelny

Wsparcie dla Czasopism Naukowych

2019-09-05

W związku z zakwalifikowaniem przez MNiSW czasopisma Informatyka, Automatyki, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska do programu "Wsparcie dla Czasopism Naukowych" nasze czasopismo w Wykazie czasopism naukowych z dnia 31.07.2019 r. widnieje na pozycji 27864 z przypisaną liczbą punktów za opublikowany artykuł 20 pkt.

Finansowanie

2019-09-05

mnisw.jpg

Finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020  • DOAJ
  • BazTech
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index
  • Google Scholar
  • Sherpa RoMEO

MNISW
20 (2020)

Index Copernicus
100

Pobieranie

Full Issue