Invitation to publish the article / Приглашение опубликовать статью / Zaproszenie do publikacji artykułu

2021-07-19

Dear Authors
Last chance to publish your article free of charge until 30.09.2021 in 3/2021 issue of the journal Informatics, Automation, Measurements in Economy and Environmental Protection (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS)!
Do it in two steps:
1. prepare an article in English according to the journal template (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. submit it by 22.08.2021 via the website: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register.
The journal is of Open Access type. We publish under CC-BY-SA 4.0 license and it is indexed in the following databases:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

For more information about the journal, please visit: www.e-iapgos.pl

Best regards
Paweł Komada

Editor-in_Chief

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые авторы
Последний шанс бесплатно опубликовать статью до 30 сентября 2021 года в журнале «Информатика, Автоматика, Измерения в экономике и охране окружающей среды» (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS) в выпуске 3/2021!
Сделайте это в два этапа:
1. Подготовьте статью на английском языке по шаблону журнала (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. Отправьте его до 22 aвгустa 2021 г. через сайт: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register .
Журнал имеет открытый доступ (Open Access). Мы публикуем под лицензией CC-BY-SA 4.0.
Он индексируется в следующих базах данных:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

Более подробную информацию о журнале можно найти на сайте: www.e-iapgos.pl

Павел Комада
Главный редактор

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Autorzy
Ostatnia szansa na bezpłatną publikację artykułu do dnia 30.09.2021 r. w numerze 3/2021 w czasopiśmie Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska - IAPGOS!
Zrób to w dwóch krokach:
1. Przygotuj artykuł w j. angielskim, zgodnie z szablonem czasopisma (https://ph.pollub.pl//pliki/iapgos/Iapgos_form_EN.doc).
2. Prześlij go do dnia 22.08.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/user/register

Czasopismo jest typu Open Access. Publikujemy w oparciu o licencję CC-BY-SA 4.0. Jest indeksowane w następujących bazach danych:
BazTech, DOAJ, Google Scholar, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, PBN/POL-Index, Sherpa RoMEO.

Więcej informacji na temat czasopisma znajdziesz na stronie internetowej: www.e-iapgos.pl

Paweł Komada
Redaktor naczelny