THE INFLUENCE OF SOLAR COLLECTOR APPLICATIONS ON THE ECONOMICS OF DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION


Abstract

One of the principal actions arising from the need for rational energy management, is the increase of renewable energy sources use. Application of solar energy photothermal conversion for domestic hot water preparation is a solution that, by reducing demand for conventional energy, allows to minimize the cost of system operation effectively. In this paper, a performance of solar hot water installation working in a typical apartment building is analyzed. The building is located in Lublin, in the third climate zone. Energy demand for heating domestic water was monitored in 2010–2013. The operational effects of the system were compared
in terms of energy and cost with the most commonly used systems for domestic hot water heating.


Keywords

solar heating systems; domestic hot water; DHW

Chudzicki J.: Instalacje ciepłej wody w budynkach, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Wyd. Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa – Poznań, 2006.

Czekalski D., Obstawski P.: Wydajność słonecznych systemów ogrzewczych wielkoskalowych w świetle badań eksploatacyjnych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja 3/2008, 21–24.

Nielsen J. E.: Instalacja kolektorów słonecznych w budynku szkolnym w Łodzi, Analiza danych: październik 2002 – czerwiec 2003, Plan Energii, lipiec 2003.

Pawłowski A.: Rozwój zrównoważony a inżynieria środowiska, w: Dudzińska M., Pawłowski L. (red.): Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 3, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 60, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2009, 17–31.

Pawłowski A.: Sustainable energy as a sine qua non condition for the achievement of sustainable development, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, Nr 2, Tom 4, 2009, 3–7.

Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2008.

Pluta Z., Wnuk R.: Badania laboratoryjne kolektorów promieniowania słonecznego, Część II, Charakterystyki cieplne kolektorów słonecznych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 11/2002a, 24–25.

Pluta Z., Wnuk R.: Badania laboratoryjne kolektorów promieniowania słonecznego, Część III, Prognozowanie osiągów słonecznych instalacji c.w.u. na podstawie charakterystyk cieplnych kolektorów, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/2002b, 19–21.

Pultowicz A.: Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, Nr 1, Tom 4, 2009, 109–115.

Siuta–Olcha A., Cholewa T.: Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina, Część 1, Ocena rzeczywistych efektów energetycznych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, No. 9, 2011, 339–344.

Siuta–Olcha A.: Energy efficiency evaluation of a solar domestic hot-water system: a case study, Environment Protection Engineering, Vol. 36, No. 4, 2010, 23–35.

Walewski J.: Kolektory na osiedlu TBS, Doświadczenia inwestycyjne i eksploatacyjne, Rynek Instalacyjny, 7/8, 2003.

Wojdyga K., Kazimierski S.: Badania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynku, Część I, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 4/2005, 24–25.

Wojdyga K., Kazimierski S.: Badania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynku, Część II, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 5/2005, 19–21.

Życzyńska A.: Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 10/2011, 465–475.

GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, 2013.

GUS: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012, informacje i opra¬co¬wania statystyczne, Warszawa, 2014.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo: http://termika.pgnig.pl, [11.02.2015].

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.).


Published : 2015-09-02


Gołębiowska, J. (2015). THE INFLUENCE OF SOLAR COLLECTOR APPLICATIONS ON THE ECONOMICS OF DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 71-78. https://doi.org/10.5604/20830157.1166558

Justyna Gołębiowska  j.golebiowska@wis.pol.lublin.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Odnawialnych Źródeł Energii  Poland