Mapa rozwoju dyscypliny ElektrotechnikaAbstract

Streszczenie dotyczy ekspertyzy „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika”, opracowanej
w ramach działalności statutowej, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN.
Przedstawia ono reasumpcję pełnego wydania, które powstało w ramach dyskusji w poszczególnych
Sekcjach Komitetu Elektrotechniki, wykonaną przez Przewodniczących Sekcji. „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika” prezentuje stan i potrzeby rozwoju badań naukowych oraz postępu technicznego, a także problemy dotyczące procesu kształcenia wysokokwalifikowanych kadr w Polsce
na tle tendencji obserwowanych w świecie. Jest to materiał wyjściowy do rozwinięcia i wykorzystania
przez Instytucje i Organizacje zaangażowane w proces społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Stąd
adresatami opracowania są: Polska Akademia Nauk (prezydium, Wydział IV PAN, wybrane komitety
naukowe i problemowe), minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa
wyższego, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe
Centrum Nauki, wydziały elektryczne uczelni technicznych, instytuty przemysłowe i branżowe, zarzą-
dy największych spółek elektroenergetycznych i producenci urządzeń elektroenergetycznych.


Keywords

expertise


Published : 2015-06-30


Citko, T. (2015). Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 81-93. Retrieved from https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/1094

Tadeusz Citko  tcitko@pb.edu.pl
Komitet Elektrotechniki PAN  Poland