NUMERICAL MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELDS IN SIMPLIFIED MODEL OF HUMAN


Abstract

The article contains description of the research works, aimed to present a numerical model of eddy currents induced in a simplified model of a human under influence of 50 Hz external magnetic field. In the first part of the paper the influence of electromagnetic field on the human body has been described. Then, the model used for the research has been characterized. Finally, numerical methods, mathematical description of the model, as well as numerical analysis and comparison of the results referred to the Polish and EU standards have been included in the past part of the paper.


Keywords

electromagnetic induction; eddy currents; electromagnetic fields; frequency; numerical models

Jaworski M.: Przegląd norm i przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 50 Hz obowiązujących w różnych krajach, Poznań, 2003.

Karpowicz J., Gryz K.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 4(58), 2008.

Krawczyk A.: Bioelektromagnetyzm, Komitet Elektrotechniki PAN, PTZE, Warszawa, czerwiec 2002, 2-25.

Miaskowski A., Krawczyk A., Ishihara Y.: Computer modelling of magnetotherapy in orthopedic treatments, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 29 Iss: 4, 2010, pp. 1015 – 1021.

Pluta W.: Oddziaływanie linii wysokiego napięcia prądu stałego na środowisko, Wrocław, 1994.

PN-80/Z-08052: Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.

PN-N-18002::2000: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 4, poz. 36.

Sawicki B.: Modelowanie prądów wirowych w środowisku słabo przewodzącym z wykorzystaniem wektorowego potencjału elektrycznego T, Rozprawa doktorska, Warszawa, 2003.

Schöberl J.: NETGEN - 4.X, tutorial, March 3, 2010, dostępne na stronie: http://www.hpfem.jku.at/netgen/.

Serwis internetowy: akropolis.pol.lublin.pl/users/jpkmb/MRS.pdf.

Serwis internetowy: Gryz K., Karpowicz J.: Pola elektromagnetyczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, dostępne na stronie: http://nop.ciop.pl/m6-5/m6-5_4.htm.

Serwis internetowy: http://itis.ethz.ch/itis-for-health/tissue-properties/database/low-frequency-conductivity.

Serwis internetowy: http://paraview.org.

Serwis internetowy, http://pl.wikipedia.org.

Serwis internetowy: http://speag.com/products/semcad/overview.

Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych, Politechnika Lubelska, Lublin, 2011.


Published : 2014-12-09


Podlodowska, J. (2014). NUMERICAL MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELDS IN SIMPLIFIED MODEL OF HUMAN. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(4), 49-52. https://doi.org/10.5604/20830157.1130186

Joanna Podlodowska  joanna086@interia.eu
University of Life Sciences in Lublin  Poland