NOISE MEASUREMENTS AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF WIND TURBINES


Abstract

In the last decades increasing popularity of renewable energy sources, including wind energy, has been observed. Growing interest in that topic convinced authors to present different types of impact of wind turbines on humans and nature, on the basis of literature, field observations and measurements. The results of sound level measurements showed that levels of acceptable environmental noise were not exceeded in the proximity to the residential area (400 m from the closest turbine). In addition, our study showed that the infrasonic levels were below perception and acceptable levels, so according to current knowledge they should not be harmful for humans.


Keywords

wind energy; wind farms; sustainable development; environmental monitoring; noise

Augustyńska D. i in.: Hałas. Hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy, Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Baranowski J.: Ekspertyza: Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim Moduł B: Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka oraz środowisko przyrodnicze, Warszawa 2012.

Baerwald E.F. et al.: Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines, Current Biology 18(16)/2008.

Chylarecki P. i in.: Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.

Colby D.W., et al.: Review: Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review. Raport dla: American Wind Energy Association, Canadian Wind Energy Association, December 2009.

Ellenbogen J. et al.: Studium wpływu turbin wiatrowych na zdrowie: Sprawozdanie panelu niezależnych specjalistów Raport dla: Departamentu Ochrony Środowiska i Departamentu Zdrowia Publicznego Stanu Massachusetts, styczeń 2012.

Howe B.: Wind turbines and infrasound, Raport dla: Canadian Wind Energy Association, November 2006.

Kepel A. i in.: Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.

Kłaczyński M. Wszołek T.: Acoustic study of REpower MM92 wind turbines during exploitation. Archives of Acoustics 39(1)/2014, 3–10.

Knopper L.D., Ollson C.A.: Health effects and wind turbines: A review of the literature Environmental Health 10(78)/2011.

Kunz T. et al.: Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research needs, and hypotheses, Front Ecol. Environ 5(6)/2007, 315–324.

LeBlanc M.P.: Recommendations for risk assessments of ice throw and blade failure in Ontario, Canadian Wind Energy Association, May 2007.

Makarewicz R.: Thump noise prediction 5th International Meeting on Wind Turbine Noise Denver, August 2013.

Marczak P.: Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne, Opracowania Tematyczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011.

Pawlas K.: Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2(60)/2009, 27–64.

Pawlas K. i in.: Życie w pobliżu turbin wiatrowych, ich wpływ na zdrowie – przegląd piśmiennictwa Medycyna Środowiskowa 15(4)/2012, 150–158.

Pojmański G.: Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych, 2013 http://bezpiecznaenergia.eu/aktualnosci-wiatrakowe/33-zagrozenie-bezpieczenstwa-publicznego.html, [10.05.15]

Salt A.N., Hullar T.E.: Responses of the ear to low frequency sounds, infrasound and wind turbines, Hearing Research 268/2010, 12–21.

Tammelin B. et al.: Wind Energy in Cold Climate, Meteorological Publications No. 41, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, February 2000.

Update of UK Shadow Flicker Evidence Base, Ekspertyza przeprowadzona przez firmę Parsons Brinckerhoff dla Departamentu Energii i Zmian Klimatu Wielkiej Brytanii, 2011.

Van den Berg G.P., Effects of the wind profile at night on wind turbine sound, Journal of Sound and Vibration 277/2004, 955–970.

Wiśniewski G. i in.: Raport: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Instytut Energetyki Odnawialnej, styczeń 2010.

Wszołek T., Kłaczyński M.: Problems in Measurements of Noise Indicators for Wind Turbines in Poland, Proc. Forum Acusticum, September 2014.

Wuczyński A.: Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce, Notatki Ornitologiczne, 50/2009, 206–227.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czerwiec 2014.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z późniejszymi poprawkami, styczeń 2014.

ISO PN-EN 61672-1:2005 Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 1: Wymagania.

PN-ISO 7196:2002 Akustyka – Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.

PN-N-01338:2010 Akustyka – Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy.

http://wind-power.pl/mapa/podkarpackie/farma-wiatrowa-leki-dukielskie/ [30.11.13].


Published : 2016-05-10


Pamuła, H., & Kłaczyński, M. (2016). NOISE MEASUREMENTS AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF WIND TURBINES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(2), 69-74. https://doi.org/10.5604/20830157.1201320

Hanna Pamuła  hanna.pamula@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki  Poland
Maciej Kłaczyński 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki  Poland