ELEMENTS EVALUATION OF SOFT-HARDWARE OBJECTS WITH COMPLEX PHYSICAL, INFORMATION STRUCTURES LINKS


Abstract

It is offered to consider the index of element importance for multi-element soft-hardware objects with complex structure physical, information links. Elements evaluation is carried out in the planning of implementation of diagnostic tests. The methodological basis is based on the use of formal objects "network of uniformity soft-hardware devices", "processes operating environment", the diagnostic model of inter-process communication tract.


Keywords

technical diagnostics; inter-process communication; complex network; logical conclusion

Gerasimov B. M., Eydel'man S. D., Sirchenko Z. F., Shuman B. M.: Matematicheskiye osnovy issledovaniya operatsiy (I). Diskretnyye struktury: Uchebnoye posobiye. KVIRTU PVO, Kiev 1989.

Holovach YU.: Skladni merezhi. Zhurnal fizychnykh doslidzhenʹ (t. 10), 4/2006, 247–289.

Klyuyeva V. V., Parkhomenko P. P. (red.): Nadezhnost' i effektivnost'v tekhnike: Spravochnik (10 t). Mashinostroyeniye, Moscow 1987.

Ore O.: Teoriya grafov. Nauka, Moscow 1980.

Slovar' po kibernetike. USE im. M.P. Bazhana, Kiev 1989.

Tanenbaum E.: Sovremennyye operatsionnyye sistemy. Piter, Sankt Petersburg 2012.

Uaynder S.: Spravochnik po tekhnologiyam i sredstvam svyazi. Mir, Moscow 2000.

Vinogradov I. M. (red.): Matematicheskaya entsiklopediya. Sovetskaya Entsiklopediya (t. 4), Moscow 1984.

Vinogradov I.M. (red.): Matematicheskaya entsiklopediya (t. 1). Sovetskaya entsiklopediya, Moscow 1977.

Zherdyev M. K., Lyenkov S. V., Kredentser B. P. ta in.: Fizychni osnovy teoriyi nadiynosti: pidruchnyk. Kyyivsʹkyy universytet, Kiev 2008.

Download

Published : 2019-03-03


Khusainov, P. (2019). ELEMENTS EVALUATION OF SOFT-HARDWARE OBJECTS WITH COMPLEX PHYSICAL, INFORMATION STRUCTURES LINKS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(1), 49-52. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0916

Pavel Khusainov  indesys@ukr.net
Military Institute of Telecommunications and Informatization  Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-0675-0369