BENCHMARKING OF POWER DISTRIBUTION SYSTEMS


Abstract

The article presents an analysis of the reliability indicators used in the electric power systems structures of Polish and Europe, in the context of benchmarking at the level of functional and operational, the aim of which is to identify optimal methods for assessing and evaluating the possibility of indicating the reference values. In addition, noted the impact of electricity grid structure on the value of the currently used indicators of reliability.


Keywords

quality management; power system reliability; power quality; benchmark testing

Bargiel J., Sowa P., Zając K., Sierociński T.: Metoda analizy niezawodności układów rozdzielczych średnich napięć. Acta Energetica 4/2011, 5–12.

Casazza J., Delea F.: Understanding Electric Power Systems: An Overview of the Technology and the Marketplace. Wiley-IEEE Press, New Jersey 2003.

Dugan R. C., McGranaghan M. F., Santoso S., Beaty H. W.: Electrical Power Systems Quality, Second Edition. McGraw-Hill Professional, 2002.

Grigsby L. L.: Power System (The Electric Power Engineering, Second Edition). CRC Press, Boca Raton 2007.

Grigsby L. L.: The Electric Power Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 2000.

Kornatka M.: Analiza awaryjności sieci niskiego napicia wybranych oddziałów Operatorów Spółek Dystrybucyjnych. Przegląd elektrotechniczny 10b/2012, 303–306.

Kowalski Z.: Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Politechnika Łódzka, Łódź 1992.

Kubacki S., Świderski J., Tarasiuk M.: Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii. Acta Energetica 1/2012, 57–63.

Magulski R.: Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania sieci inteligentnych. Acta Energetica 1/2012, 13–17.

Niewiedział E., Niewiedział R.: Aktualny stan elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w Polsce z punktu widzenia bezpieczeństwa zasilania odbiorców. Konferencja „Aktualne problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce", Warszawa 2010.

Nowak W., Moskwa S., Tarko R.: Problemy eksploatacyjne elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie nie-zawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Acta Energetica 1/2011, 31–38.

Paska J.: Jakość zasilania. Elektroenergetyka 4/2003, 1–9.

Strzałka-Gołuszka K., Strzałka J.: Praktyczne sposoby poprawy niezawodności zasilania i jakości energii elektrycznej. Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP 2/2010, Kraków 2010.

Wanatowicz P.: Benchmarking w energetyce. Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2009, 59–60.

I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, http://www.ure.gov.pl/

5th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 2011, http://www.energy-community.org/

Enea Operator, Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, http://www.operator.enea.pl/

Energa Operator, Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, http://www.energa-operator.pl/

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 16/2012 w sprawie: sposobu obliczania przez OSD wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Warszawa, 21 czerwca 2012r.

InnoSupport: wspieranie innowacji w małych I średnich przedsiębiorstwach, http://www.pi.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.

Noworudzki G.: Benchmarking, http://4business4you.com/biznes/zarzadzanie_strategiczne/benchmarking/

PGE Dystrybucja, Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, http://www.pgedystrybucja.pl/

Poradnik inżyniera elektryka. Tom 3., praca zbiorowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2011.

Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013, http://www.ure.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 162, poz. 1005 z dnia 9 września 2008 r.).

RWE Stoen Operator, Informacje o sieci, http://www.rwestoenoperator.pl/

Tauron Dystrybucja, Wskaźniki jakościowe, http://www.tauron-dystrybucja.pl/


Published : 2015-03-31


Dechnik, M., & Moskwa, S. (2015). BENCHMARKING OF POWER DISTRIBUTION SYSTEMS . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(1), 37-44. https://doi.org/10.5604/20830157.1148046

Mirosław Dechnik  mdechnik@agh.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki  Poland
Szczepan Moskwa 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki  Poland