AUTOMATION OF ROAD TRAIN MOTION IN REVERSE


Abstract

The article considers the way to improve maneuverability of the vehicle by locking assembly angle. A model is described that makes the study of truck-train movement more convenient. Software for the multilink vehicle is designed. The algorithm to control basic mechanisms of the model is described. Some of the existing mechanisms to manage trailed link are shown, a new design that helps to manage road train when reversing is proposed.


Keywords

intelligent vehicles; vehicle safety; road vehicles; course correction

Еnglezi О.А.: Vybir ta obgruntuvania typu pryvodu kerovania napivprychepu trylankovogo sidelno-prychinogo avtopojizda Visnyk Nacionalnogo transportnogo universytetu, NТU. Вип. 15, 2007, 149-154.

Ermiloc S.S., Kolpakov А.P.: Rezultaty isledovanij avtopojezda s upraviaemymi kolesami polupricepa. Avtomobilnaja promyshlenost, No 9, 1964, 28-32.

Gumenyuk P.O.: Rozrobka mashtobovanoji modeli sidelnogo tiagacha. Materialy XV Mizhnarodnoji naukowo-tehnichnoji konferencji Avtomobilnyj transportu: problemy i perspektyvy, Sevastopol, 10-17 veresnia 2012.

Кurochkin А.S.: Isledovanie maniovrenosti i ustojchivosti avtomobilnogo pojezda s dlinnobaznym mnogoosnym polupricepom. Dis. kand. tehn. nauk. Kiev, 1978.

Lobas L.G.: Mehanika negolonomnyh system s kacheniem. In-t mehaniki, Naukova dumka, Кiev, 2000.

Sahno V.P.: Do wyboru zakonu upravlinnia zadnioju kerovanoju vissiu napivprychepa avtopojizda-kontejnorovoza. Avtoshliahovyk Ukrainy. Visnyk. Оkremyj vypusk, No 13, 2003, 72-75.

Sahno V.P.: Kursova stijkist dvuhlankovogo avtopojizda pry rusi zadnim hodom. Avtoshliahovyk Ukrainy. Okremyj vypusk. Visnyk Pivnichnogo naukovogo centru ТАU. Vyp. 3, 2000.

Sahno V.P.: Mehanizm zabezpechenia zadanogo napriamku ruchu avtopojizda zadnim hodom. Patent na korysnu model No 83368. Zarejestrovano v Derzhavnomu rejestri patentiv Ukrainy na korysni modeli 10.09.2013.

Vasilev B.G.: Sintez zakonov upravlenija dla sovmeshchenija trajektorij dvizhenija tochek neholonomnoj sistemy tel. Informacionnyje sistemy.Vyp. 2. Harkov: NANU, PANI, HVU, 1994, 69-77.

Vysockij М.C., Zhukov A.V., Martynenko G.V. i drug.: Dinamika dlinnobaznyh avtopoezdov. Minsk, Nauka i tehnika, 1987.

Zakin J.X. Manevronost avtomobilia i avtopojezda. М. Transport, 1986.


Published : 2015-06-30


Gumenyuk, P. (2015). AUTOMATION OF ROAD TRAIN MOTION IN REVERSE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(2), 72-80. https://doi.org/10.5604/20830157.1159334

Pavlo Gumenyuk  nacacom@gmail.com
Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina, Katedra Automatycznego Sterowania Procesami Produkcyjnymi  Ukraine