Accessibility assessment of selected university websites


Abstract

The accessibility of websites consists in ensuring the possibility of using the information posted there by all users, especially by disabled people. The aim of the study was to examine the levels of accessibility of websites of Lublin universities and compare them with the websites of two universities in Poland selected for the purpose of the study. With this aim in view, an experiment was developed, which consisted of two parts. In the first part of the experiment, a specially made original checklist was used containing questions about specific functionalities of websites corresponding to important accessibility issues. In the second part, automated tools were used to with a view to assessing the accessibility. The research material consisted of eight websites of universities from Lublin and two websites of universities from other cities in Poland that were compared in the study. Those two universities in contrast to the eight ones additionally had special sets of websites for people with disabilities. Such additional sets of websites specifically designed for the needs of people with disabilities were also included in the research. After conducting the experiment, it was possible to identify the universities which have the best and the worst websites in terms of accessibility results. Furthermore, the study revealed specific pages of these websites that were characterized by the highest and the lowest average accessibility ratings. The results of the expert analysis showed that  the examined university websites do not have an attached declaration of accessibility, contain documents in the PDF format that are not accessible, often do not allow for changes of colour and do not have a mobile version.


Keywords

website accessibility; accessibility evaluation; web accessibility testing techniques; accessibility automated tools

M. Miłosz, Ergonomia systemów informatycznych, Politechnika Lubelska, 2014, http://www.bc.pollub.pl/dlibra/publication/9004/edition/8718, [20.08.2020].

W3C, Supported States and Properties, http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php, [20.08.2020].

B. Wit, Dostępność zawartości w serwisach WWW przedsiębiorstw przemysłowych, Technologie internetowe – od teorii do praktyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2008, https://pti.cs.pollub.pl/wp-content/uploads/2018/06/Technologie-internetowe2008.pdf, [20.08.2020].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327/1,2.12.2016 ).

Dostępność cyfrowa. Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych, https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/omowienie-wymogow-dostepnosci-cyfrowej-dla-podmiotow-publicznych, [20.08.2020].

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

D. Paszkiewicz, J. Dębski, Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2013, https://www.power.gov.pl/media/13588/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf, [20.08.2020].

Essential Components of Web Accessibility, http://www.w3.org/WAI/intro/components.php, [20.08.2020].

B. Wit, D. Kuś, M. Malendowski, System informatyczny GeoAzbest. Zintegrowany system zarządzania, Wydawnictwo „Dom Orgganizatora”, Toruń, 2013, http://bc.pollub.pl/Content/8644/PDF/4-system.pdf, [20.08.2020].

S. Rahmatizadeh, S. Valizadeh-Haghi, Monitoring for accessibility in medical university websites: Meeting the needs of people with disabilities, Journal of Accessibility and Design for All, 8 (2), (2018) 102-124, , http://www.jacces.org/index.php/jacces/article/view/150/201, [20.08.2020].

M. S. Hassouna, N.Sahari, A. Ismail, University website accessibility for totally blind users, Journal of Information and Communication Technology, 16 (1) (2017) 63-80, http://ejournal.uum.edu.my/index.php/jict/

article/view/8218/1236, [22.08.2020].

B. Abu Shawar, Evaluating Web Accessibility of Educational Websites, International Journal of Emerging Technology in Learning, 10 (4), (2015), https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/4518/3582, [20.08.2020].

Lighthouse, https://developers.google.com/web/tools/lighthouse, [20.09.2020].

Accessibility Evaluator (ACE), https://ace.accessibe.com/, [20.09.2020].

Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment (MAUVE++), https://mauve.isti.cnr.it/, [20.09.2020].

Functional Accessibility Evaluator 2.1 (FAE), https://fae.disability.illinois.edu/anonymous/?Anonymous%20Report=, [20.09.2020].

Utilitia, https://utilitia.pl, [20.09.2020].

Ranking Uczelni Akademickich 2020, http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich, [20.09.2020].

Serwis Politechniki Lubelskiej, http://www.pollub.pl, [20.09.2020].

Serwis Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl, [20.09.2020].

Serwis Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, https://www.up.lublin.pl, [20.09.2020].

Serwis Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, https://www.umlub.pl, [20.09.2020].

Serwis Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, https://www.kul.pl, [20.09.2020].

Serwis Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, https://wspa.pl, [20.09.2020].

Serwis Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, https://www.wsei.lublin.pl, [20.09.2020].

Serwis Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, https://www.wsns.lublin.pl, [20.09.2020].

Serwis Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, https://wssp.edu.pl, [20.09.2020].

Serwis Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.uw.edu.pl, [20.09.2020].

Serwis Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://www.uj.edu.pl, [20.09.2020].

Serwis Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://don.uj.edu.pl, [20.09.2020].

Serwis Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, https://bon.uw.edu.pl, [20.09.2020].

Download

Published : 2021-06-30


Stasiak, W., & Dzieńkowski, M. (2021). Accessibility assessment of selected university websites. Journal of Computer Sciences Institute, 19, 81-88. https://doi.org/10.35784/jcsi.2462

Wojciech Stasiak  wojciech.stasiak@pollub.edu.pl
Lublin University of Technology  Poland
Mariusz Dzieńkowski 
Lublin University of Technology