Evaluation of the utilization rate of e-services provided by the local administration in Lubelskie Voivodeship


Abstract

Local Administration Entities of Lubelskie Voivodeship have access to systems and tools allowing for creating, implementing and providing access to e-services. Thus, they should make these services available to citizens and entrepreneurs, update them on a regular basis and improve their maturity level. This article presents results of research, including evaluation of the utilization rate of e-services provided by the local administration in Lubelskie Voivodeship


Keywords

e-services; ESP; ePUAP; LIBOI

[1] Dz.U. 2016 poz. 1030. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/ EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
[3] https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Eus%C5%82uga [12.06.2017].
[4] http://eregion.wzp.pl/obszary/uslugi-elektroniczne [12.06.2017].
[5] Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
[6] Janikowski A., Usługi ePUAP dla administracji publicznej, Wrocław 2011.
[7] http://wl.lubelskie.pl [15.06.2017].
[8] https://obywatel.gov.pl/o-serwisie [15.05.2017].
Download

Published : 2017-12-30


Ziętek, D., & Miłosz, E. (2017). Evaluation of the utilization rate of e-services provided by the local administration in Lubelskie Voivodeship . Journal of Computer Sciences Institute, 5, 220-226. https://doi.org/10.35784/jcsi.627

Daniel Ziętek  zietek.daniel@gmail.com
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland
Elżbieta Miłosz 
Institute of Computer Science, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36B, 20-618 Lublin, Poland  Poland