IMITATION MODELING OF THE ROUTING PROCESS BASED ON FUZZY LOGIC


Abstract

The paper discusses the details of modeling of the routing process according to the loading of output buffer storage. Shows the obtained dependence of the fraction of lost packets from the input intensity. It is shown that taking into account buffer occupancy increases the efficiency of their use and can significantly affect the quality of the functioning of the telecommunications network in the face of considerable.


Keywords

fuzzy logic; routing; load; packet loss

Kleynrok L., Hrushko Y.Y., Neyman V.Y.: Teoriya massovogo obsluzhivaniya. Mashinostroyeniye. Moscov 1979.

Lozhkovskyy A.H., Verbanov O.V.: Pydvyshchennya tochnosty rozrakhunku kharakterystyk yakosty obsluhovuvannya pry samopodyvnomu trafyku merezhy. Naukovi pratsi ONAZ im. O.S. Popova 1/2015, 36–41.

Pospelov D.A.: Sytuatsionnoe upravlenʹye: Teoriya i praktyka. Nauka, Moscov 1986.

Vrublevskyy A.R., Lisovyy I.P., Pylypenko H.V.: Modelyuvannya protsesu marshrutizatsii na osnove nechetkoy logiko za protokolom EIGRP. Modelyuvannya ta informatychni tekhnolohiyi 77/2016, 145–147.

Download

Published : 2018-02-28


Lesovoy, I., & Pylypenko, G. (2018). IMITATION MODELING OF THE ROUTING PROCESS BASED ON FUZZY LOGIC . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(1), 16-19. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.8545

Ivan Lesovoy  ur5fo55@gmail.com
Odessa National A.S. Popov Academy of Telecommunications, Infocommunication Faculty, Telecommunication systems Department   Ukraine
Genagij Pylypenko 
Odessa National A.S. Popov Academy of Telecommunications, Infocommunication Faculty, Telecommunication systems Department   Ukraine