Vol 8 No 1 (2018):


Full Issue
Articles

Sviatoslav Khrapko, Volodymyr Rusyn, Leonid Politansky
12-15
Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Vitalii Bulakh
28-31
Volodymyr Brailovsky, Ivan Pyslar, Magharyta Rozhdestvenska, Magdalena Michalska
32-35
Sergey Toliupa, Yuriy Kravchenko, Aleksander Trush
36-39
Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy
44-47
Iryna V. Svyd, Andrij I. Obod, Oleksandr S. Maltsev, Daria B. Pavlova, Bridel V. Mongo
56-59
Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Robert Kurjata, Krzysztof Zaremba, Janusz Marzec, Michał Dziewiecki, Marcin Ziembicki, Andrzej Rychter, Waldemar Smolik, Roman Szabatin, Piotr Brzeski
64-66