THE MODEL OF OBJECTS’ SORTING PROCESS BY USING NEURO APPROACH


Abstract

Imitational sorting computer models with ordinary operating regime and with neurooperating regime are proposed in the article. On the basis of the model the algorithm is developed and the software is received, which realizes the system of sorting operating of the objects by using neuro approaches.


Keywords

automatic control; neural networks; computer simulation

Baskanova T. F., Lankyn Yu. P.: Neyrosetevye alhorytmy samostoyatelʹnoy adaptatsyy. Sbornyk nauchnykh trudov: Vserossyyskaya nauchno-tekhnycheskaya konferentsyya "Neyroynformatyka-99". CH. 1, 1999, 17–24.

Dorohov A. Yu., Alekseev A. A.: Matematycheskye modely bystrykh neyronnykh setey. V sb. nauchn. tr. "Systemy upravlenyya y obrabotky ynformatsyy". Vyp. 490, 1996.

Gill P. E., Murray W., Wright M. H.: Practical Optimization, Academic Press, New York 1981.

Hopfield J.: Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities, Proceedings of National Academy of Sciences, vol. 79 no. 8, 2554–2558.

Loskutov A. YU., Mykhaylov A. S.: Vvedenye v synerhetyku, Nauka, Moskva 1990.

Mkrtchyan C. O.: Neyrony y neyronnye sety (Vvedenye v teoryyu formalʹnykh neyronov), Énerhyya, Moskva 1971.

Muller В., Reinhardt J.: Neural Networks. An introduction, Springer-Verlag, Berlin 1991.

Surovtsev Y. S., Klyukyn V. Y., Pyvovarova R. P.: Neyronnye sety, VHU, Voronezh 1994.

Volʹkenshteyn M. B.: Byofyzyka: Ucheb. rukovodstvo, Nauka, Moskva 1988.

Wasseman P. D.: Neural computing: theory and practice, Van Nostrand Reinhold Co., New York 1989.

Analysis of cryptographic algorithms on neural networks: http://scsp.org.ua/files/spring/2010/Olga_Provotar-Analysis_of_cryptographic_algorithms_on_neural_networks.pdf

BaseGroup Labs: http://www.basegroup.ru/

Vykypedyya. Neyronnaya setʹ Khopfylda: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B0

Yspolʹzovanye alhorytma obratnoho rasprostranenyya oshybky: http://sernam.ru/book_gen.php?id=69

Neyronnaya setʹ Khopfylda y ee prymenenye: http://iasa.org.ua/lections/tpr/neuro/hopfield.htm


Published : 2015-10-28


Lotysz, J. (2015). THE MODEL OF OBJECTS’ SORTING PROCESS BY USING NEURO APPROACH. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(4), 92-98. https://doi.org/10.5604/20830157.1176582

Jaroslav Lotysz  jaropost@gmail.com
Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Wydział Automatycznego Sterowania Procesami Produkcyjnymi  Ukraine