APPLICATION OF OPTICAL PROFILOMETRY IN THE ANALYSIS OF THE DESTRUCTION PROCESS OF RENOVATION ORGANIC COATINGS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY


Abstract

The article concerns the evaluation of the possibility of using the optical profilometry method in the analysis of the destruction process of acrylic coatings exposed at a climate station in an industrial-urban atmosphere. It was found that the observed changes do not allow to clearly assess the durability of the tested coatings. It seems that the method used may play a supporting role in assessing the quality of the coatings because the surface maps show the number and size of pores in the coating. Therefore, this method can be used, for example, to help determine the optimal parameters of the coating process (e.g. spray pressure).


Keywords

optical profilometer; organic coating; automotive

Dokumentacja techniczna profilometru firmy Bruker (technical documentation)

Gauda K.: Badania korozyjne akrylowych powłok organicznych w komorze solnej. Postępy Nauki i Techniki 15, 2012, 170–179.

Gauda K.: Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym. Monografia. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011.

Gauda K.: Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych. Postępy Nauki i Techniki 9, 2011, 145–158.

Gauda K.: Prognozowanie zmian połysku lustrzanego powłok organicznych jako metoda szacowania trwałości pokryć. Postępy Nauki i Techniki 4, 2010, 114–129.

Kotlík P., Doubravová K., Horálek J., Kubáč L., Akrma J.: Acrylic copolymer coatings for protection against UV rays. Journal of Cultural Heritage 15, 2014, 44–48. DOI: https://doi.org/10.1016/j.culher.2013.01.002

Kotnarowska D., Sirak M.: Destrukcja nawierzchniowych powłok akrylowych starzonych promieniowaniem UV. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 6 (18), 2017, 816–821.

Kotnarowska D., Sirak M.: Wpływ czynników środowiska na destrukcję powłok akrylowych. Ochrona przed Korozją 9, 2017, 300–305. DOI: https://doi.org/10.15199/40.2017.9.2

Lenik K., Gauda K., Lenik Z.: Forecasting of durability of waterborne coatings in the machine industry. Archives of Materials Science and Engineering 37(2), 2009, 102–109.

Pintus V., Wei S., Schreiner M.: Accelerated UV ageing studies of acrylic, alkyd, and polyvinyl acetate paints influence of inorganic pigments. Microchemical Journal 124, 2016, 949–961. DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.07.009

PN-EN ISO 1514:2006 – znormalizowane płytki do badań.

PN-EN ISO 2810:2005 – powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych – ekspozycja i ocena.

Patorski K. (ed.).: Interferometria laserowa z automatyczną analizą obrazu. Wydawnictwo OWPW, Warszawa 2005.

www.meteoblue.com (weather archive for Lublin).

Zhang S.:(ed.).: Handbook of 3D machine vision. Optical metrology and imaging. CRC Press, 2013.

Download

Published : 2019-12-15


Gauda, K., & Pasierbiewicz, K. (2019). APPLICATION OF OPTICAL PROFILOMETRY IN THE ANALYSIS OF THE DESTRUCTION PROCESS OF RENOVATION ORGANIC COATINGS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 22-25. https://doi.org/10.35784/iapgos.124

Konrad Gauda  konrad.gauda@wsei.lublin.pl
University of Economic and Innovation in Lublin  Poland
http://orcid.org/0000-0002-7300-6978
Kamil Pasierbiewicz 
University of Economic and Innovation in Lublin  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4365-7363