DETERMINATION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION EMITTED BY TELECOMMUNICATION EQUIPMENT OF TRANSMISSION CENTERS


Abstract

Determining and forecasting of environmental influence of telecommunication equipment that is a source of electromagnetic radiation is still an actual challenge. The approach proposed enables to assess an impact of wide spectral electromagnetic sources on environment as well as to elaborate practical means of minimizing their influence.


Keywords

wide spectral electromagnetic sources; cellular network; antenna; base station; frequency; spectral density; voltage

Bezverkhaya A.P.: Gigiyenicheskaya otsenka vliyaniya elektromagnitnogo izlucheniya na organizm cheloveka i zhivotnykh. - Gіgієna naselenikh mіsts: Zb. nauk. prats. DU «ІGME AMNU». Vip. 53. Kiїv. 2009, s. 228-231.

Derzhavnі sanіtarnі normi і pravila zakhistu naselennya vіd vplivu yelektromagnіtnikh vipromіnyuvan. DSNіP №239-96 vіd 01.08.96r., m.r. №4550/88.

Grudziński E., Nichoga V., Antonyuk V., Prudyus I.: Monitoring źródeł pól elektromagnetycznych w diagnozowaniu zagrożeń dla środowiska. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85 nr 11, s. 105-110.

Kovaleva A.V.: Vliyaniye elektromagnitnykh poley i izlucheniy na bioobyekty, Zaporіzkiy Natsіonalniy Unіversitet. Z., 2009, s. 64-85.

Naumchuk A.O., Safonov R.V., Yarmolyuk T.І., Naumchuk O.M.: Vpliv elektromagnіtnogo vipromіnyuvannya bazovikh stantsіy stіlnikovoї telefonії GSM standartu., Bezpeka pratsі: Naukovo-virobnichiy zhurnal. Vip. 1., Rіvne. 2011, s. 17-19.

Nіkіtіna N.G., Barkevich V.A.: Vpliv elektromagnіtnikh vipromіnyuvan na zdorov’ya naselennya (naukoviy oglyad). Gіgієna naselenikh mіsts: Zb. nauk. prats. DU «ІGME AMNU». Vip. 50. Kiїv. 2007, s. 209-214.

WHO handbook on Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields http://www.who.int/peh-emf/publications/riskrussian/en/index.html#

Kholodov Yu.A.: Mozg v elektromagnitnykh polyakh. M.: Nauka, 1982, s 123.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/74465/E89486R.pdf.

Download

Published : 2013-12-27


Naumchuk, O. (2013). DETERMINATION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION EMITTED BY TELECOMMUNICATION EQUIPMENT OF TRANSMISSION CENTERS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(4), 74-76. https://doi.org/10.35784/iapgos.1485

Oleksandr Naumchuk  alexnu@ukr.net
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine  Poland