On the necessity and possibilities of providing access for disabled persons to historical public buildings


Abstract

This publication is dedicated to the problem of providing access to historic public utility buildings for people with disabilities, with simultaneous adaptation of this access to the needs and abilities of disabled persons. It shows examples which show how to provide access to historic buildings to people with disabilities. It also presents the possibility of using the results of a doctoral dissertation concerning the new type of ramp (an LPZ light substitute ramp) characterized by greater "flexibility" of application.


Keywords

Historic object; accessibility; disabled persons

Kaperczak K., Rozprawa doktorska „Propozycja poprawy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów inżynierskich dla osób niepełnosprawnych” Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 2017, s. 202. Promotorem pracy była prof. B. Rymsza.

Kaperczak K., Rymsza B., Pochylnia wewnątrzschodowa. Materiały Budowlane, nr 7/2018 s. 48, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X.

Kaperczak K., Rymsza B., Wieże widokowe - podwójny problem z integracją, [w:] Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, t. IV/I s. 101-108 (ss. 150), nr ISBN 978-83-65603-15-9.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 r.

Normy dźwigowe PN-EN 81-70:2005 i PN-EN 81-40:2008.

Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim. COBO-PROFIL, Warszawa 1996 r.

People with Reduced Mobility. Decyzja nr 2008/164/WE z 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zm.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pozn. zm.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozn. zm.

Rymsza B., Kaperczak K., Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, maszynopis opracowany na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Warszawa, 2015, s. 98.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pozn. zm.

Zarządzenie Nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni dotyczące wprowadzenia do stosowania standardów dostępności dla miasta Gdyni.

Zarządzenie nr 1539/2016 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12.10.2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Zarządzenie nr 247/2008/P Prezydenta Poznania w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_uniwersalne.


Published : 2020-12-04


Rymsza, B., Kaperczak, K., & Kiljan-Walerzak, J. (2020). On the necessity and possibilities of providing access for disabled persons to historical public buildings. Protection of Cultural Heritage, (9), 117-127. https://doi.org/10.35784/odk.1864

Barbara Rymsza  brymsza@ibdim.edu.pl
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie   Poland
https://orcid.org/0000-0002-0504-2360

IBDiM professor Barbara Rymsza PhD Eng.: works at the IBDiM in Warsaw, conducts research in the field of national heritage protection in the area of bridge construction, she built a replica of the Jagiełło Bridge and the first in the world PONTISEUM.


Krzysztof Kaperczak 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie   Poland

Krzysztof Kaperczak PhD: in 2017 he defended his doctoral thesis, the author of publications popularizing the subject of elimination of barriers


Justyna Kiljan-Walerzak 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie   Poland

Justyna Małgorzata Kiljan-Walerzak, M.Sc.: works at the IBDiM, a technician with a specialization in Roads and Road Bridges, as well as a holder of the master's degree in Polish Philology