Art in public space as a tool of social inclusion


Abstract

What would art be if it were not viewed by people and could not influence the environment? Without the audience and spectators, it would be nothing, therefore it should be accessible and “graspable” for everyone. Elements of art placed in urban space have always enriched the “urban tissue”, providing man with many positive experiences. They enter into a dialogue with the city’s inhabitants, contribute to the growth of the its potential, and at the same time, influence all the senses of human beings. Art in urban space influences the perception of its audience, encourages dialogue, and creates a platform for better understanding of people’s needs and their functioning in the public sphere. It also plays an important role in the process of socialisation of the society, regardless of where it is exhibited.


Keywords

art; public space; integration; social inclusion; art in public space

Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miasta. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 51−53.

Drozd G., Obudzić śpiącą bestię, „Miejsca transformacji”, „Krytyka Polityczna” 27−28/2011, s. 58.

Erbel J., Herbst K., Sztuka w przestrzeni publicznej. Raport z badania, w: Liberated Energy, J. Baranowska, P. Sztarbowski (red.), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszyńskiego, Warszawa 2011, s. 154−171.

Franczak K., Demokratyczny potencjał sztuki w przestrzeni miejskiej, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, M. Nowak, P. Pluciński (red.), korporacja ha!art, Kraków 2011, s. 260-261.

Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM 2014, s. 178−179.

Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Poznań 1996, Ars Nova, s.190−197.

Iwański M., Jakubowicz R., Rewitalizacja czy gentryfikacja poznańskiego Chwaliszewa, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 12, 2011, s. 257.

Kabakow I., Projekt publiczny albo duch miejsca, w: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków 2010, Universitas, s. 347.

Krause K. Ch., Public art: Theory, practice and populism, Malden, Oxford, Carlton 2008, Blackwell Publishing.

Miwon K., Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja, „Kultura Współczesna”, nr 4, 2009, s. 103−131.

Nawratek K .., Miasto jako idea polityczna, korporacja ha!art, Kraków 2008, s. 74.

Ossowski S., Wybór pism estetycznych, wprow., wyb. i oprac. Bohdan Dziemidok, Kraków2004, Universitas, s. 116.

Read H., Wychowanie przez sztukę., J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. Pallotinum, Warszawa 1990, s. 178−182.

Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Kraków 2013.

Sadowski A., Uwarunkowania dialogu międzykulturowego na pograniczach, „Pogranicze. Studia społeczne”, nr 21, 2013,s. 89−105 (s. 94).

Szreder K., Sztuka publiczności, „Res Publica Nowa”, nr 4, 2008, s. 42−51.

Taborska H., Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Wiedza i Życie, Warszawa 1996.

Tichner J., Etyka solidności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981, s. 42−44.

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 12.

Zabłocki J., Integracja szansą wychowania nowego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002, s. 76.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Integracja_spo%C5%82eczna. [dostęp: 19.12. 2016].

“O projekcie”, http://lipowa.org/, [data dostępu: 28.08.2011].

http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,102725,8464877,Artysci_zmieniaja_jedno_z_najgorszych_osieli_w_stolicy.html, [data dostępu 07.07.2011].

Download

Published : 2018-10-28


Chęć-Małyszek, A. (2018). Art in public space as a tool of social inclusion. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 50-60. https://doi.org/10.35784/teka.1798

Agnieszka Chęć-Małyszek 
Department of Architecture, Urban and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology  Poland