Psychosomatic aspects of healthcare facility design solutions


Abstract

The purpose of this paper is to present the social and psychological aspects of the impact of architecture of a hospital on all its users.

The authors analyse the impact of factors shaping the architectural space of a hospital on the behaviour of patients and on the mutual relations between all the participants of the hospitalisation process.

The hospital space has been presented from the point of view of the psychophysical needs of a patient, from the point of view of the medical staff and the visitors. The analysis includes the assessment of the quality of architectural space of a hospital as a place intended for the medical treatment, which is to facilitate the recovery of the patient and fast response of the staff in emergency situations.


Abrams Ch. (1971). The Language of Cities: A Glossary of Terms, 1, wg Marty Spasiewicz.

Adams A., Theodore D., Goldenberg E., McLaren C., McKeever P. (2010). Kids in the atrium: Comparing architectural intentions and child’s experiences in a pediatric hospital lobby, Social Science & Medicine 70, str. 658−667.

Bańka A. (1985). Psychologiczna struktura projektowa środowiska. Studium przestrzeni architektonicznej”. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cherulnik P.D. (1193). Applications of Environment-Behavior Research: Case Studies and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Czyński M. (2006). Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.

Dalke H., Little J., Niemann E., Camgoz N., Setadman G., Hill S., Stott L. (2006). Colour and lighting in hospital design. Optics and Laser Technology 38, str. 243−365.

Gawlak A., Matuszewska M., Szuba P., Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania, PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 1/2018, https://doi.org/10.4467/00000000PUA.18.002.8610

Gawlak A., Matuszewska M., Szuba P, Personnel-centred study for advancing the quality of hospital care, European Healthcare Design 2018, Sallus, Londyn 2018, http://www.salus.global/article-show/ehd2018-p08, dostęp:07.07.2018

Gawlak A., Pruszewicz-Sipińska E. (2013). Architektura przestrzeni ogólnodostępnej w szpitalu. Pacjent i personel, Pielęgniarstwo Polskie 4/2013. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Gehl J. (2009). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Cracow: Wydawnictwo RAM.

Juraszyński J., Nitsch A., Porębowicz S., Radwański R. (1973). Projektowanie obiektów służby zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Lenartowicz J.K. (2007). Słownik psychologii architektury. Cracow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Meuser P. (2010). Construction and Design Manual. Medical Practices. Building Typologies Public Health. Berlin: Wydawnictwo DOM publishers.

Nickl H., Nickl-Weller Ch. Hospital Architecture (2007). Wirginia: Wydawnictwo Verlagshaus Braun.

Niezabitowska E. (red). (2004). Wybrane elementy facility management w architekturze. Gliwice: Wydawnictwo Politechnik Śląskiej.

Pawłowska K. (red). (2010). Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Cracow: Foundation – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Pruszewicz-Sipińska E. (red). (2015). Architecture & Health. Poznań.

Spasiewicz M. (2011). Architektura i partycypacja. Czasopismo Miasto i obywatel 36.

Ulrich R. S. (2008). A Review of the Research Literature on Evidence-Based. Healthcare Design, Health Environments Research & Design, 1(3).

Zumthor P. (2010). Myślenie architekturą, Karakter, Kraków

Download

Published : 2018-10-28


Pruszewicz-Sipińska, E., Gawlak, A. A., & Matuszewska, M. (2018). Psychosomatic aspects of healthcare facility design solutions. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 79-88. https://doi.org/10.35784/teka.1801

Ewa Pruszewicz-Sipińska 
Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology  Poland
Agata Anna Gawlak 
Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology  Poland
Magda Matuszewska 
Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology  Poland