Quality assessment of past thermal upgrading projects and an attempt to classify characteristic problems using two-level thermography


Abstract

Two-stage thermography was used in this study. This means that thermograms in the first stage of thermographic research were made using air transport (helicopter tour of the housing estate). Then, after selecting thermally leaking buildings, in the second stage of thermographic research observations were made from the ground level (round and inspection of buildings elements selected in the first stage).

The aim of infrared investigations, successively carried out from 2006 to 2020, was the current assessment of the quality of thermal insulation of multifamily buildings using a non-destructive method and an attempt to determine the necessary repair recommendations, which are aimed at elimination of the remaining or newly formed thermal leaks in the building shell and sustainable operation of the multifamily building.

The article presents the results of thermographic tests and proposes three ways of analysis (preliminary, quality and statistical).


Keywords

sustainable operation of multi-family buildings; thermal rehabilitation; energy conservation; user opinion

Ostańska A.E., Propozycja metody oceny diagnostycznej w podczerwieni termomodernizowanych budynków wielorodzinnych, Builder, 2021, Open Access Journals, XXV.290/9/2021, s. 35−37. DOI:10.5604/01.3001.0015.1939.

Zyga J., Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości, Budownictwo i Architektura, 2014, vol. 13, nr 3, s. 57−64.

Nowogońska B., Magdalena Mielczarek, Renovation management method in neglected buildings, Sustainability (Switzerland), 2021, 13 (2), 929. DOI: 10.3390/su13020929.

Nowogońska B., A methodology for determining the rehabilitation needs of buildings, Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10 (11), 3873, DOI:10.3390/app10113873.

Ostańska A., Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS, Polska Akademia Nauk, Lublin 2018, s. 169. ISBN 978-83-939534-4-8.

Ostańska A., Wielka płyta: analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej: termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze, PWN, Warszawa 2016, s. 221, ISBN 978-83-01-18512-1.

Moga L., Soimosan T., Environmental and Human Impact of Buildings An Energetics Perspective, An Energetics Perspective. January, 2021, DOI:10.1007/978-3-030-57418-5, ISBN: 978-3-030-57417-8.

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2020 poz. 2351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ostańska A., Badania wybranych obszarów w Lublinie z uwzględnieniem typoszeregów budynków, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2020, vol. 16, nr 3, s. 58−65.

Nowak H., Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 1−332.

Wróbel Al., Wróbel A., Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych – cz. I, Inżynier Budownictwa, 2011, nr 2 i 3, s. 55−60.

Kisielewicz T., Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ISSN serii: 0860-097X.

Ostańska A., Increasing the energy efficiency of dwelling houses: case study of residential quarter in Upper Silesia, Poland, Budownictwo i Architektura, 2019, Vol. 18, nr 1. DOI: 10.24358/Bud-Arch_19_181_03.

Stachniewicz R., Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizj., Materiały Budowlane, 2019, nr 1. DOI: 10.15199/33.2019.01.06.

Kędzierski P., Szumski M., Zastosowanie termografii do oceny jakości energetycznej budynków, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2019, T. 50, nr 4. DOI 10.15199/9.2019.4.3.

Życzyńska A., Majerek D., Suchorab Z., Żelazna A., Koči V., Černý R., Improving the Energy Performance of Public Buildings Equipped with Individual Gas Boilers Due to Thermal Retrofitting, in: MDPI, Energies, 2021, 14 (6), 1565; doi.org/10.3390/en14061565.

Tommy Y. Lo, K.T.W. Choi, Building defects diagnosis by infrared thermography, Structural Survey, 2004, 22 (5). DOI: 10.1108/02630800410571571.

Grinzato E., Vavilov V., Kauppinen T., Quantitative infrared thermography in buldings, Energy and Buildings, 1998, nr 29: 1−9.

Ostańska A.E., Propozycja synergicznego zarządzania i oszczędzania energii w osiedlu mieszkaniowym opartej na opinii mieszkańców – przykład Lublina, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2021, vol. 17, nr 1, s. 68−78.


Published : 2021-12-30


Ostańska, A. (2021). Quality assessment of past thermal upgrading projects and an attempt to classify characteristic problems using two-level thermography. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 17(4), 82-91. https://doi.org/10.35784/teka.2862

Anna Ostańska  a.ostanska@pollub.pl
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1789-4288