Social exclusion of people with disabilities in the local community. Barrier-free architecture on the example of Rehabilitation and Leisure Center in Okuninka, Poland


Abstract

The main barriers to the exclusion of people with disabilities from society are architectural, urban and social barriers of all kinds. Adapting areas and buildings to the needs of people with disabilities is one way of combating social exclusion and an important therapeutic element. In this paper the problem of social exclusion of people with disabilities due to architectural and psychological barriers (social prejudices) has been addressed. The Rehabilitation and Recreation Centre in Okuninka served as an example of a place fully adapted to the needs of the disabled, called barrier-free architecture.


Keywords

barrier-free architecture; social exclusion of disabled people; architectural, urban and social barriers

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995, s. 358.

Bieganowska A., Przekaz medialny w modyfikowaniu postaw studentów pedagogiki wobec niepełnosprawności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 15–36. Z. Urbanowicz, Od interdyscyplinarnego do trans dyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność, Ogrody Nauk i Sztuk 2012, R. 2, s. 443–457.

Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989, Goffman 1979, s. 155.

Bogucka A., Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych.„Economy and Management”, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki i Rekreacji, No. 3, 2010.

Borowska-Beszta B., Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 17, 18 i n.

Darcy S. (1995), Sydney’s access for people with various disabilities questioned, “Examining Issues From Disability Perspectives”, No. 4(3). Darcy S. (1998), People with a Disability and Tourism: A Bibliography, “Online Bibliography”, No. 7. Darcy S. 2005.

Fanon F., The Fact of Blackness, [w] J. Donald (red.), Race, Culture and Difference, Sage Rattansi, London 1992, s. 28, 43.

Gadamer H.G., Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 1993, s. 335.

Gaś B., Profilaktyka w szkole, WSiP S.A.,Warszawa 2006, s. 48–49.

Giełda M., Prawno – administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, Repozytorium, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, s. 17–32.

Kolwitz M., Dąbrowski S., Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowiecza,

Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2014, nr 60, 1, s. 105–106, 108.

Kowalska M., Wstęp. Dialektyka bycia sobą, [w:] O sobie samym jako innym, red. P. Ricoeur,

Krawczyństa-Butrym Z., Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Interart, Warszawa 1996, s. 76.

Malewski A., O nowy kształt nauk społecznych, PWN, Warszawa 1975, s. 58.

Narodowa Strategia Integracji dla Polski, jest dokumentem przygotowanym przez Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, któremu przewodniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Jerzy Hausner. Zespół został powołany 14.04.2003 r. przez Prezesa Rady Ministrów 2003, s. 23.

Niklas D.., Zależność i piętno w życiu osób niepełnosprawnych, „Studia Socjologiczne” 1976, nr 3, s. 156.

Nogowski J., Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności, Civitas et lex 2015/1(5), s. 55–56.

Pawlik A., Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym fizycznie, Instytut Socjologii UAM, Poznań 1994, s. 40.

Propopiuk, M. Udział osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Południowego Podlasia w turystyce aktywnej. W: F. Midura, J. Żbikowski (red.), Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 143–150.

PWN, Warszawa 2005, s. 276–277.

Sienkiewicz T., Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa 2007,Krajowa Izba Gospo-darczo-Rehabilitacyjna, s. 161.

Sokołowska M., A. Ostrowska, Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, Polska

Akademia Nauk, Wrocław 1976, s. 63.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=50&pdf=1 [dostęp: 24.04.2015]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/O/D19970776.pdf [dostęp:10.09.1997]

Download

Published : 2019-10-31


Chęć-Małyszek, A. (2019). Social exclusion of people with disabilities in the local community. Barrier-free architecture on the example of Rehabilitation and Leisure Center in Okuninka, Poland. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 59-68. https://doi.org/10.35784/teka.585

Agnieszka Chęć-Małyszek  a.chec-malyszek@pollub.pl
Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Lublin University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6004-0635