Functioning of historic ruins on an example Castle in Janowiec


Abstract

Ruiny zamkowe są stale obecne w krajobrazie Polski. Wzrost zainteresowania tego typu obiektami powoduje, że są one przystosowywane do funkcji współczesnych w celu zapewnienia im dalszego funkcjonowania. Zamek w Janowcu, na którym skupia się niniejszy artykuł, w czasach swojej świetności był rezydencją znamienitych rodów magnackich. Zamek ten jest niezwykle ciekawym przykładem zamków średniowiecznych funkcjonujących w formie trwałej ruiny, dlatego też na jego przykładzie zostanie omówione obecne działanie tego typu obiektów.


Bogdanowski J., Trwała ruina zamku jako problem konserwatorsko-krajobrazowy, [w:] Ochrona Zabytków, 1977, nr 30/1−2 (116−117), s. 27−46.

Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, PWN Wrocław – Kraków 1996.

Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, pod red. E. Banasiewicz-Szykuły, Lublin 2015.

Chlebowska D., Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, nr 16/2004, s. 76−83.

Frydryczak B., Historyczne formy waloryzacji ruin, [w:] Studia Europaea Gnesnensia 3, 2011, s. 175−194.

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.

Gruszecki A., Zamek w Janowcu w świetle badań, [w:] Ruiny żywe: adaptacja zabytków architektury do celów muzealnych: nowe inspiracje i funkcje dla Zamku w Janowcu: materiały z sympozjum naukowego z okazji 30-lecia Muzeum Zamek w Janowcu, Kazimierz Dolny – Janowiec 2007, s. 13−16.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2012.

Longa J., Zaniewski P., Od funkcji obronnej do muzealnej. Średniowieczny zamek w Niepołomicach jako przykład przekształceń funkcjonalnych w historycznej strukturze, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura z. 51, 2012, s. 37−51.

Klimek B., Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku, [w:] Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy i przykłady, Warszawa – Lublin 2013, s. 89−101.

Kocańda P., Ruiny zamków jako przykład obiektów muzealnych na „wolnym powietrzu”. Wstęp do problematyki i historia zainteresowań do 1914 roku, [w:] Młoda Muzeologia t. I, 2016, s. 34−46.

Malawska I., Zamki w Polsce – problem określenia zasobu, Ochrona Zabytków 4/2007, Warszawa 2007, s. 83−86.

Molski P., Czynniki kulturowe i czynniki pozakonserwatorskie a postępowanie z zamkami w ruinie. Wnioski, [w:] Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy i przykłady, Warszawa – Lublin 2013, s. 41−47.

Przyłęcki M., Trwałe ruiny historycznych obiektów w krajobrazie miast, Architektura Krajobrazu, 2007, nr 3, s. 25−34.

Teodorowicz-Czerepińska J., Zamki Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie, Kalendarz Lubelski, 1972.

Supryn M., Badania archeologiczne zamku w Janowcu, [w:] Ruiny żywe: adaptacja zabytków architektury do celów muzealnych: nowe inspiracje i funkcje dla Zamku w Janowcu: materiały z sympozjum naukowego z okazji 30-lecia Muzeum Zamek w Janowcu, Kazimierz Dolny – Janowiec 2007, s. 25−48.

Szmygin B., Problem ruin w świetle współczesnej teorii i praktyki konserwatorskiej, [w:] Ruiny żywe: adaptacja zabytków architektury do celów muzealnych: nowe inspiracje i funkcje dla Zamku w Janowcu: materiały z sympozjum naukowego z okazji 30-lecia Muzeum Zamek w Janowcu, Kazimierz Dolny – Janowiec 2007, s. 89−98.

Szmygin B., Trwała ruina : granice i uwarunkowania działań konserwatorskich na przykładzie zamku w Janowcu nad Wisłą, [w:] Ochrona Zabytków 50/1, 1997, s. 12−18.

Żurawski J., Okoliczności i cel nabycia zamku w Janowcu nad Wisłą. Przebieg jego konserwacji, restauracji i zagospodarowania, [w:] Ruiny żywe: adaptacja zabytków architektury do celów muzealnych: nowe inspiracje i funkcje dla Zamku w Janowcu: materiały z sympozjum naukowego z okazji 30-lecia Muzeum Zamek w Janowcu, Kazimierz Dolny – Janowiec 2007 s. 17−24.

Żurawski J., Zamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa – Rozbudowa – Ruina – Konserwacja – Rewaloryzacja – Zagospodarowanie, [w:] Ochrona Zabytków, Nr 1−2/2003, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 5−33.

http://www.dwabrzegi.pl/ [dostęp 10.09.2019]

https://medievalheritage.eu/ [dostęp 28.09.2019]

https://zabytek.pl/ [dostęp 10.09.2019]

https://www.mnkd.pl/ [dostęp 10.09.2019]


Published : 2019-10-31


Drobek, K. (2019). Functioning of historic ruins on an example Castle in Janowiec. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 7-17. https://doi.org/10.35784/teka.809

Katarzyna Drobek  k.drobek@op.pl
Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3599-1169