ENSURING OF FUNCTIONAL STABILITY OF DIFFICULT DYNAMIC SYSTEMS AS ONE OF URGENT SCIENTIFIC TASKS OF MODERN THEORY OF AUTOMATIC CONTROL


Abstract

In the article the functional stability of complex systems are considered. Mathematical formalization of property of functional stability is presented. Promising directions of research in this area are also described.


Keywords

survivability; criteria; control; technical system; functional stability

Akhilesh Sharma, Vineet Richariya: Intermittent fault diagnosis on WSNs using an energy efficient clustering technice. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol.1, Issue 2, 2011, 162–170.

Amir Taherkordi, Majid Alkaee Taleghan, Mohsen Sharifi: Journal of Networks (JNW), Vol. 1, Issue 6, 2006, 28–35.

Bondar O. I., Mashkov O. A.: Informatsiyni tekhnolohiyi otsinyuvannya vplyvu tekhnohennykh katastrof ta diyal’nosti ekolohichno nebezpechnykh pidpryyemstv z vykorystannyam danykh aerokosmichnoho monitorynhu. Materialy tret’oyi mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi „Problemy informatyzatsiyi”, 2014 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Barabash O. V.: Ponyatiynyy aparat funktsional’noyi stiykosti rozpodilennykh informatsiynykh system. Zbirnyk naukovykh prats Naukovoho Tsentru Povitryanykh Syl ZSU. NTS PS ZSU, nr 7, 2004, 20–26 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Barabash O. V.: Problemy modelyuvannya funktsional’no-stiykykh skladnykh informatsiynykh system. Tsentr matematychnoho modelyuvannya Instytutu prykladnykh problem mekhaniky i matematyky im. YA.S.Pidstryhacha NAN Ukrayiny, 2002, 137–142 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Durnyak B. V., Obidin D. M.: Zabezpechennya funktsional’noyi stiykosti skladnykh tekhnichnykh system. Zbirnyk naukovykh prats, Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi, Kyiv, vyp. 64, 2012, 36–41 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Durnyak B. V., Sabat V. I., Tupkalo V. M., Tupkalo S. V.: Ponyatiynyy aparat teoriyi protsesnoho upravlinnya. Zbirnyk naukovykh prats, Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi, Kyiv, vyp. 70, 2013, 146–153 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Kosenko V. R.: Problemy pobudovy funktsionalʹno-stiykykh kompleksiv ekolohichnoho monitorynhu z vykorystannyam psevdosupu¬tnykovykh tekhnolohiy. Materialy tret’oyi mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi „Problemy informatyzatsiyi”, 2014 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Kosenko V. R.: Rozrobka alhorytmiv syntezu onovlyuyuchoho keruvannya dlya informatsiyno-keruyuchykh kompleksiv rukhomykh obʺyektiv. Zbirnyk naukovykh prats, Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi, Kyiv, vyp. 62, 2011, 208–225 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Kosenko V. R.: Syntez funktsional’no-stiykoyi systemy keruvannya rukhomym ob’yektom iz zadanymy dynamichnymy vlasty-vostyamy. Zbirnyk naukovykh prats, Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi NAN Ukrayiny, Kyyiv, vyp. 60, 2011, 186–214 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Kosenko V. R.: Zadacha syntezu onovlyuyuchoho keruvannya pry pobudovi funktsional’no-stiykykh bortovykh informatsiyno-keruyuchykh kompleksiv. Zbirnyk naukovykh prats, Instytut problem modelyuvannya v enerhetytsi, Kyiv, vyp. 61, 2011, 202–229 (in Ukrainian).

Mashkov O. A., Kosikov V. V. P’yanov O. O.: Materialy patentnykh doslidzhenʹ u oblasti stvorennya funktsional’no-stiykykh bortovykh informatsiyno-keruyuchykh kompleksiv. KIVPS, Nr 10, 2000, 83–92 (in Ukrainian).

Mashkov O. A.: Kontseptsyy postroenyya funktsyonal’no-ustoychyvykh ynformatsyonno-upravlyayushchykh kompleksov. 6-y Vsesoyuznoy konfe¬rentsyy. AN USSR. 1991, 50–51 (in Ukrainian).

Mashkov O. A.: O funktsyonal’noy ustoychyvosty bortovykh ynformatsyonno-upravlyayushchykh kompleksov. KYYHA, 1990 (in Ukrainian).

Mashkov O. A.: Ponyatye funktsyonal’noy ustoychyvosty bortovoho ynformatsyonno- upravlyayushcheho kompleksa. Oborudovanye letatelʹnykh apparatov. KYVVS, 1993, 25–29 (in Ukrainian).

Mashkov O. A.: Pryntsypy postroenyya funktsyonal’no ustoychyvykh bortovykh ynformatsyonno-upravlyayushchykh kompleksov. Problemy upravlenyya y navyhatsyy avyatsyonno-kosmycheskykh system. KVVAYU, 1991, 63–65 (in Ukrainian).

Mashkov V. F., Mashkov O. A.: Diagnosis of sensor networks applied for environment monitoring. Naukovo-praktychnyy zhurnal „Ekolohichni nauky”, Nr 1/2015 (7), 38–54–20 (in Ukrainian).

Mashkov V. F., Mashkov O. A.: Problems of diagnosability with sensor networks when dealing with environment monitoring. Naukovo-tekhnichnyy zhurnal „Informatsiyni protsesy, tekhnolohiyi ta systemy na transporti”, NTU, Kyyiv, Nr 1, 2014, 182–191 (in Ukrainian).

Mashkov V. F., Mashkov O. A.: Problems of organization of test performance in sensor networks applied for environment monitoring. Naukovo-tekhnichnyy zhurnal „Informatsiyni protsesy, tekhnolohiyi ta systemy na transporti”, NTU, Kyyiv, Nr 2, 2014, 170–179 (in Ukrainian).

Su, S., Koren, I., Malaiya, K.: A continuous-parameter Markov model and detection procedures for intermittent faults. IEEE Trans. Comput. Vol.C-27, No.6, 1978. 567–570.

Download

Published : 2015-09-02


Mashkov, O., & Kosenko, V. (2015). ENSURING OF FUNCTIONAL STABILITY OF DIFFICULT DYNAMIC SYSTEMS AS ONE OF URGENT SCIENTIFIC TASKS OF MODERN THEORY OF AUTOMATIC CONTROL. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 39-42. https://doi.org/10.5604/20830157.1166550

Oleg Mashkov  mashkov_oleg_52@mail.ru
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv, Ukraine  Ukraine
Viktoriia Kosenko 
National Transport University, Department of Information Systems and Technologies, Kyiv, Ukraine  Ukraine