The role of Voivodeship conservator of monuments in protection and management of historic monuments on the example of Warsaw and Mazovia


Abstract

The text discusses the role of the Voivodeship Conservator in the protection and management of a Historic Monument on the example of activities in Warsaw and Mazovia region. The most important role of a Voivodeship Conservator of Monuments is to carry out supervision over objects of heritage located within the area of a Historic Monument. By doing so, the VCM can promote high standards of conservation work and create examples of protection and conservation projects in an area, as well as conduct promotional activities. Presented here are all objects registered as Historic Monuments in the Mazovia region, as well as the submitted applications and the listed monuments that deserve to be bestowed the rank of the Historic Monument. Despite the restrictions imposed by law, the VCM may actively work for the protection of Historic Monuments and be the executor of the national heritage policy. It can also very efficiently combine sustainable development considerations of the areas of Historic Monuments with the requirements of conservation, development, as well as protection and adaptation to the changing needs of life.


Keywords

Historical Monuments, Warsaw, Żyrardów, Płock, Pułtusk, Czersk, Abbey near Sieciechów, Krasne, Brochów, Sulejówek, Czerwińsk nad Wisłą, Radom, Węgrów, Iłża, Szydłowiec, Porzecze Marianske.

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995, T. 2, Katalog zabytków, s. 51-52, 304, 371.

Bieniewska B., Liczbiński A., Prace konserwatorskie w województwie warszawskim w latach 1953-1954, ,,Ochrona Zabytków”, 8: 1955, z. 1, s. 57-62.

Bieniewska B., Zakres i problematyka prac konserwatorskich (1945-1958), ,,Biuletyn Konserwatorski Województwa Warszawskiego”, Warszawa 1958, s. 7-64.

Brykowska M., W sprawie architektury zespołu pobenedyktyńskiego w Opactwie-Sieciechowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, XV: 1970, z. 2, s. 203-211.

Czersk Wzgórze Zamkowe Badania 1974-1983, P. Urbańczyk (red.), Warszawa 2016.

Dąbrowski K., Konserwacja malowideł ściennych w Czerwińsku: odkrycie romańskiej polichromii, ,,Ochrona Zabytków”, 4: 1951, nr 3-4, s. 127-132.

Dąbrowski K., Problemy konserwatorskie romańskiej polichromii w Czerwińsku, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 15: 1953, nr 2, s. 75-76.

Dumała K., Studia z dziejów Szydłowca, ,,Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, 4: 1967, s. 177-260.

Dzierzwicki P., Bieniewska B., Liczbiński A., Prace konserwatorskie w województwie warszawskim w latach 1953-1954, ,,Ochrona Zabytków”, 8: 1955, z. 1, s. 62.

Gacki J., Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych przez…, Radom 1872.

Galicka I., Sygietyńska H., Jan Niezabitowski - malarz mariański, ,,Biuletyn Historii Sztuki", 36: 1974, nr 3, s. 269–280.

Galicka I., Sygietyńska H., Odkrywanie sztuki. Sztuka odkrywania, Warszawa 1994.

Gawarecki W. H., Opis kościoła w Krasnem, i w nim będących nagrobków familii Krasińskich, [w:] idem, Pamiętnik Historyczny Płocki, t. II, 1830, s. 100–139.

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 132-134, 298-300.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, red. nauk. L. Kajzer, Warszawa 2012, s. 140-143, 483-487.

Karczewski A., Czersk, Warszawa 1939.

Karpowicz M., Cuda Węgrowa, Węgrów 2009.

Karpowicz M., Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967.

Karpowicz M., Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1986.

Karpowicz M., Sztuka Warszawy czasów Jana III, Warszawa 1987.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom III, Województwo Kieleckie, zeszyt 10, powiat radomski, Warszawa 1961.

Krawczyk M., W. Stan, Bernardyni radomscy. Zarys dziejów, Radom 2013.

Lewicki J., Dzieje i architektura zamku w Iłży. Problematyka badawcza i konserwatorska [w:]Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego Województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 1997, s. 57-83.

Luboński J., Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907, s. 122–130.

Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, t. 1, Od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. S. Piątkowskiego, Warszawa 2014.

Miszczak D., Późnobarokowy kościół pobenedyktyński w Sieciechowie-Opactwie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, IX: 1975, s. 367-383.

Mroczko T., Czerwińsk romański, Warszawa 1972.

Nowakowski P., Iłża miasto kościelne, Radom 2012.

Efrem A. Obruśnik OFM, Zespół kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu, ,,Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, XXXIX: 2004, z. 1-4, s. 109-128.

Omilanowska M., Architekt Stefan Szyller 1857-1933, Warszawa 2008; Nowiński J., Czerwińsk, Warszawa 2012.

Osiecka-Samsonowicz H., Freski Sebastiana Ecksteina w kościele w Krasnem, ,,Mazowsze”, 1996, nr 1, s. 31–36.

Piwocki K., Kościół w Goźlinie i jego polichromia, ,,Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie", 1934, nr 1, s. 37–39.

Piwocki K., Restauracja malowideł w kościółku drewnianym w Goźlinie, ,,Biuletyn Naukowy", 1933, nr 4, s. 237.

Prószyńska Z., Mańkowski Szymon, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze – rzeźbiarze – graficy, t. 5, po red. J. Derwojeda, Warszawa 1993, s. 338-340.

Puget W., Z dziejów zamku w Szydłowcu, ,,Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, 4: 1967, s. 261-302.

Słowiński K., Bogu i ludziom: parafia i kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie w XV-XXI wieku, Radom 2011.

Stawski M., Opactwo czerwińskie w średniowieczu. Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku w średniowieczu, Warszawa 2007.

Świechowski Z., Ścienne malowidła romańskie w Czerwińsku, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, 15: 1953, nr 2, s. 64-74.

Węgrów: dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944: praca zbiorowa, pod red. A. Kołodziejczyka i T. Swata, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów 1991.

Wiśniowski E., Z dziejów opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie (XIII-XVII w.), ,,Roczniki Humanistyczne KUL”, t. 7: 1958, z. 2, Lublin 1960, s. 23-120.

Wiśniewski J., Dekanat Radomski, Radom 1911, s. 237–368.

Wojciechowski A., Sieciechów – studium historyczno-urbanistyczne, PKZ Lublin 1982, mps.

Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na ziemi iłżeckiej, red. D. Kalina, R. Kubicki, Kielce-Iłża 2011.

Zagrodzki T., Czersk. Zamek i miasto historyczne, Warszawa 1988, s. 128-135.

Zamek szydłowiecki i jego właściciele. Materiały sesji popularnonaukowej 24 lutego 1996 roku, red. J. Wijaczka, Szydłowiec 1996, s. 125-152.

Zdon W., Dydaktyka zbawienia na sklepieniach pobenedyktyńskiego kościoła w opactwie sieciechowskim, „Arteria – Rocznik Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej” 2008, nr 6, s. 33-38.

Zdon W., Świątynia jako miejsce na granicy przemijania i wiecznej szczęśliwości, czyli o znaczeniu campanulli w architekturze kościoła opackiego w Sieciechowie, [w:] Obraz i przyroda, red. M. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 549-559.

Zdon W., Zamek w Szydłowcu – wyniki i wnioski z ,,badań” architektonicznych, [w:] Zamek szydłowiecki i jego właściciele. Materiały sesji popularnonaukowej 24 lutego 1996 roku, red. J. Wijaczka, Szydłowiec 1996, s. 21-35.


Published : 2019-02-27


Lewicki, J. (2019). The role of Voivodeship conservator of monuments in protection and management of historic monuments on the example of Warsaw and Mazovia . Protection of Cultural Heritage, (7), 89-109. https://doi.org/10.35784/odk.51

Jakub Lewicki  jakublewicki@poczta.onet.pl
  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.