Poznań – contemporary transformations in the historical city space. Achievements, current state and the prospects


Abstract

The article discusses issues concerning the choice and difficult selection of historic buildings from the area of the city of Przemyśl, which were put forward for inclusion in the list of Monuments of History. Due to geographical and historical factors, it was decided to place the main emphasis on the military value of the city. In the application for the list of monuments of history, apart from the old town within the remnants of the city walls, the list of objects was extended to include castellated Carmelite, Franciscan (FPOs) and Benedictine monasteries, in Zasanie, whose fortifications supported the defense of the city. The buildings of the barracks of the Fortress were also selected. All these elements made up a very large area, “insularly” scattered around the city and neighboring communes, with a varying degree of preservation of the historical substance. The text discusses the problem of the extent of the entry on the list of Historical Monuments, landscape, historical and artistic values of the city, the issues of protection and increasing the tourist value, and also poses a question about further prospects for the development of the city and the Fortress.


Keywords

historical monument, heritage protection, modernization, plannistic instruments

J. Bielawska-Pałczyńska, (2018). Pomnik historii – kamienny monument czy żywa tkanka miejska. [w:] M. Moszyński, M. Słomiński (red.), Poznań Pomnik historii - Historia w Pomniku, ss. 38-48, Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

H. Brendel, G. Kodym-Kozaczko, G. Klause, P. Marciniak (2008). Prolegomena do ochrony obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych Poznania XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Kowalski W., Zalasińska K. (2011). Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce – próba oceny i wnioski. [w:] B. Szmygin (red.), Systemy ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, Lublin-Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska

Marciniak P. (2017). Ochrona dziedzictwa powojennego modernizmu na przykładzie Poznania. Sposoby ochrony i waloryzacja. [w:] R. Hirsch, J.Sołtysik (red.), Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie, ss. 215-220, Gdynia: Urząd Miasta Gdyni

Lista współczesnych obiektów wskazanych do ochrony, [w:] „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r., Załącznik nr 2, pkt 4.2.4. Dobra kultury współczesnej, s. 69.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" (2002), Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XCIII/1055/III/2002 z 09.07.2002.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część katedralna (2012), Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XL/595/VI/2012 z 06.11.2012.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego - część południowa" (2011), Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XI/105/VI/2011 z 17.05.2011.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (1994), Uchwała Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r.

Raport o stanie zabytków miasta Poznania, http://bip.poznan.pl (30.05.2019)

Rejestr zabytków nieruchomych m. Poznania i woj. Wielkopolskiego (pozycje Nr A 006/559/Wlkp/A, A195, A 225, A 231, A 239, A 274).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta" (Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1401).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania z 23 listopada 1999 roku (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku) oraz jego zmiana z dnia 10 lipca 2003 roku (Uchwała Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).


Published : 2019-02-27


Marciniak, P., Joanna Bielawska-Pałczyńska, & Agnieszka Rumież. (2019). Poznań – contemporary transformations in the historical city space. Achievements, current state and the prospects. Protection of Cultural Heritage, (7), 111-121. https://doi.org/10.35784/odk.8

Piotr Marciniak  piotr2.marciniak@litomar.pl
Poznan University of Technology  Poland
Joanna Bielawska-Pałczyńska 
Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu  Poland
Agnieszka Rumież 
Poznan University of Technology  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.