Proces recenzji

Proces recenzji jest jednoetapowy. Artykuł jest wysyłany do recenzenta wybranego z Rady Programowej czasopisma, biorąc pod uwagę zbieżność tematyki danego artykułu z doświadczeniem recenzenta, a także uwzględniając ewentualne konflikty interesów.

Uwagi recenzenta są brane pod uwagę przez zatwierdzeniem lub odrzuceniem artykułu. Uwagi recenzenta łącznie z uwagami redaktora są przesyłąne do autora. Uwagi mogą być nanoszone w dokumencie artykułu.
W sytuacjach spornych ostateczna decyzja jest podejmowana na podstawie dodatkowej opinii drugiego redaktora. Możliwe jest odesłanie artykułu do powtórnej recenzji, do innego recenzenta.