Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.


1. Publikacja artykułu w TLiA jest bezpłatna.

2. Manuskrypt artykułu można przygotować w dowolnej formie, najlepiej w programie MS Word 2003 lub nowszym, nie ma nakazanego formatu tekstu. Grafiki mogą być wklejone do tekstu bądź dołączone jako osobne pliki. Należy pamiętać o podpisach do rysunków. Rysunki bądź tabele zaczerpnięte ze źródeł innych niż Autora mogą być publikowane jedynie za pisemną zgodą właściciela praw autorskich.

3. TLiA publikuje następujące rodzaje artykułów:
a) artykuły naukowe, w tym standardowe, skrócone (tzw. noty techniczne lub
inżynierskie), artykuły przeglądowe; artykuły naukowe podlegają recenzji,
b) artykuły metodyczne, dydaktyczne, stanowiące opis wraz z komentarzem do
materiału dydaktycznego; do artykułów metodycznych, dydaktycznych można dołączać materiał uzupełniający w postaci prezentacji, filmów, itd.
c) relacje, np. z konferencji, wystaw, konkursów, zawodów,
d) rozszerzone streszczenia prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
e) artykuły o treści popularno-naukowo-technicznej, publikowane na prawach rękopisu.

4. Przygotowane artykuły można przesyłać za pomocą platformy LUT PH lub pocztą elektroniczną na adres: j.pytka@pollub.pl.