DEFINITION OF THE OBJECTS OF MULTIVARIABLE CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF SMELTING INDUSTRY ON THE BASIS OF OPTIMIZATION MODEL


Abstract

This article analyzes work of metallurgical shop as a complex control object. It also includes description of copper complex and synthesizes three-level structure of control system. Technical and economical indexes and also control object are defined in this article.


Keywords

metallurgical plant; copper; matte; management tasks

Budnik R.А.: MES – sistema Fobos: operativnoye upravleniye – integratsiya informatsionnykh sistem proizvodstva, Avtomatizatsiya v promyshlennosti, 2003, No. 9.

Integrirovannaya sistema upravleniya proizvodstvom. CENTUM C3 3000, tekhnicheskaya informatsiya. Kompaniya YOKOGAMA, 2001.

Itskovich E. L.: Metody ratsionalno i avtomatizatsio proizvodstva. Infrainiseneriya, 2009, p. 240.

Kharazov V. G.: Integrirovannye sistemyu-pravleniya tekhnologicheskimi protsessami – SPB.:Professiya 2009, p. 592.

Klykov Yu. I.: Situatsionnoe upravlenie bolshimi sistemami. M.: Energiya, 1974.

Koshimbaev Sh. K., Shegebaeva Zh.B.: Optimalnoe upravlenie kompleksom tekhnologicheskikh protsesov metallurgicheskogo tsekha medeplavilnogo proizvodstva. Nauchnyiz hurnal Vestnik KazNTU. Almaty ,2013, No. 4.

Koshimbaev Shamile.: Optimal control of Technological Process in Colored Metallurgy. Italy – Kazakhstan working on modeling and control of nonlinear deterministic and stochastic systems. Almaty, 1999 g.

Koshimbaev Sh. K.,Pshenin Ye. S.: Novye informatsionnye tekhnologii v sistemakh upravleniya. Trudy pervoy mezhdunarodnoy nauchno – tekhnicheskoy konferentsii “Gornoe delo v Kazakhstane”. Almaty, RIOVAK, 2000 g.

Pospelov D.А.: Situatsionnoe upravlenie: teoriya i praktika. Nauka, 1986, p. 281.

Tokhtabaev G. M. et al.: K Voprosuo-perativnogoм upravleniya kompleksom tekhnologicheskikh protsessov metallurgicheskogot sekha, Kibernetika i avtomatika. Vyp. 6. Almaty, 1977.

Download

Published : 2014-03-12


Koshymbaev, S. K., Shegebaeva, Z., & Wójcik, W. (2014). DEFINITION OF THE OBJECTS OF MULTIVARIABLE CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF SMELTING INDUSTRY ON THE BASIS OF OPTIMIZATION MODEL . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(1), 18-20. https://doi.org/10.5604/20830157.1093188

Shamil Koshymbaevich Koshymbaev 
K.I. Satpayev Kazakh National Technical University. Institute of Information and Communication Technologies  Kazakhstan
Zhibek Shegebaeva  jibek_balausa@mail.ru
K.I. Satpayev Kazakh National Technical University. Institute of Information and Communication Technologies  Kazakhstan
Waldemar Wójcik 
Lublin University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science  Poland