Vol 9 No 2 (2019):


Full Issue
Articles

Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak
8-11
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov
28-31
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova
32-35
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik
36-40
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva
54-59
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko
68-71
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk
72-78