Vol 10 No 2 (2020):


Full Issue
Articles

Andrzej Kociubiński, Dawid Zarzeczny, Maciej Szypulski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Pigoń, Teresa Małecka-Massalska, Monika Prendecka
32-35
Vitalii Kopeliuk, Vira Voronytska, Volodymyr Havryliuk
40-43
Artem Ivanov, Igor Kolosov, Vadim Danyk, Sergey Voronenko, Yurii Lebedenko, Hanna Rudakova
62-69