The ideal village – spatial arrangement and building of Paproć Duża

Małgorzata Dolistowska

m.dolistowska@pb.edu.pl
Wydział Architektury, Politechnika Białostocka (Poland)
https://orcid.org/0000-0002-6704-8303

Abstract

The article presents the circumstances of the creation and history of the village of Paproć Duża founded at the end of the 18th century under the name Königshuld as part of a settlement action covering the non-colonized areas of East Prussia. Among other places that were located at the time, it is distinguished by its original spatial development, based on a concentric-radial scheme. An analysis of the central spatial assumption was made in the context of the few analogical villages, founded in Poland in the second half of the 18th century as part of the Frederician colonization.


Keywords:

central arrangements, NeuOstpreussen, Frederician colonization, Paproć Duża, Königshuld

Adamska E.M., Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku/Schlesien 1771−1805, [w:] Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. Kolonizacja fryderycjańska, Słubice 2014.
  Google Scholar

Adamska M.E., „Architectus” 2015, nr 1(41), s. 8−9.
  Google Scholar

Chorowska M., Zabłocka-Kos A., Założenia radialne na Śląsku Opolskim z okresu kolonizacji fryderycjańskiej [w:] Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej nr 19, Studia i materiały. Z badań architektury i sztuki Śląska, nr 9, Wrocław 1988, s. 27−74.
  Google Scholar

Figlus T., Geneza, rozwój i zanik Wiączynia. Próba rekonstrukcji geograficzno-historycznej osadnictwa w aspekcie przemian zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania wsi, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, T. 6 (2017), s. 183−208.
  Google Scholar

Kamiński A., Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie między Biebrzą i Narwią, „Rocznik Białostocki”, T. IV, Białystok 1963.
  Google Scholar

Kneifel E., Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555−1939, Vierkirchen über München 1971.
  Google Scholar

Kneifel E., Die Pastoren der evang.-augsb. Kirche in Polen, Nürnberg 1961.
  Google Scholar

Müller A., Die preussische Kolonisation in Nordpolen und Litauen 1795−1807, Berlin 1928.
  Google Scholar

Pytlak A., Die deutsche Kolonisationbestrebungen auf den Staatsdomänen im Königsreiche Polen von 1793−1864, Lepzig 1917.
  Google Scholar

Stegner T., Przyjaciel Marszałka pastor Kacper Mikulski (1840−1935), „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. 3 (2009).
  Google Scholar

Teut A., David Gilly 1748−1808. Ein preußischer Landbaumeister Leben – Werk – Wirkung, Berlin 2008.
  Google Scholar

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795−1806, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, Vol. XX, Part 1, Poznań 1963.
  Google Scholar

Wiśniewski J., Rys dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu. „Literatura Ludowa” R. VI:1962;
  Google Scholar

Woźniak K.P., Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje, Łódź 2013.
DOI: https://doi.org/10.18778/7525-960-5   Google Scholar

Żuchowski T., David Gilly und die Ostgebiete Preußens, [w:] David Gilly – Erneuerer der Baukultur, (hrsg.) E. Führ, A. Teut, Münster-New York-München-Berlin 2008, s. 61−78.
  Google Scholar


Published
2020-12-30

Cited by

Dolistowska, M. (2020). The ideal village – spatial arrangement and building of Paproć Duża. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 16(4), 86–99. https://doi.org/10.35784/teka.1849

Authors

Małgorzata Dolistowska 
m.dolistowska@pb.edu.pl
Wydział Architektury, Politechnika Białostocka Poland
https://orcid.org/0000-0002-6704-8303

Statistics

Abstract views: 233
PDF downloads: 257